Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni

Szanowni Państwo,

Ze względu na szybki rozwój „zielonej branży” stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe. Tym razem rozszerzamy działalność o usługi nadzoru nad terenami zieleni, czego potwierdzeniem jest ukończenie specjalistycznego kursu i otrzymanie uprawnień S.N.T.I.iT.O. Oddział w Lublinie.

upr. nr SITO-Lub/TZ/0029/2016

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, kiedy jest potrzebny?

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni specjalizuje się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze inwestycji związanych z projektowaniem, wykonawstwem i pielęgnacją publicznych terenów zieleni. Osoba taka przygotowuje m.in. specjalistyczne ekspertyzy dotyczące np.:

Pomagamy w trzech fazach:

  1. Faza przedprojektowa

Dokumentacja inwestycji – określenie wstępnych wytycznych projektowych, pomoc przy opracowaniu dokumentacji inwestycji, analiza MPZP; Dokumentacja budowlana – określenie zakresu dokumentacji budowlanej, wytyczne zabezpieczenia drzew na budowie, protokoły odbioru, określenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego projektantów, określenie zapotrzebowania na opinie specjalistów np. arborystów czy dendrologów; Zamówienie – określenie parametrów zamówienia, pomoc w opracowaniu SIWZ na realizację inwestycji oraz funkcja doradcza.

  1. Faza projektowa

Funkcja doradczo – kontrolna. Sprawdzenie części graficznej tzn. projektu oraz części opisowej i kosztorysu inwestorskiego. Kontrola zgodności projektu z wymogami przepisów Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska oraz zgodności zUstawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Kontrola poprawności rozwiązań poprojektowych (koreferat dla „Zamawiającego”).

  1. Faza realizacji

Zapoznanie się z dokumentacją i umową zawartą pomiędzy „Zamawiającym” a „Wykonawcą”; Kontrola zgodności z SIWZ oraz stała kontrola inwestycji  np. w celu zapobiegania zniszczenia drzew lub wykryciu nieprawidłowości na terenie budowy (tzw. roboty zanikające lub ulegające zakryciu) – np. nieprawidłowo wykonane nasadzenia, pielęgnacja drzewostanu.

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni może również prowadzić nadzór nad powstającymi terenami zieleni, kontrolować jakość i bezpieczeństwo pracy oraz spełnianie norm w zakresie zasad bhp w terenach zieleni.

Nasza oferta jest skierowana do:

Prowadzimy nadzory na terenie całej  Polski.

Z poważaniem,

Landgreen Architektura Krajobrazu